Co skrývaly hrobky v Předklášteří - V.

MUNDY

Erb rodiny Mundyů na obecním úřadě v DrnovicíchVraťme se na chvíli k času příchodu rodiny svobodného pána Friedricha von Vittinghof  do Předklášteří. Připomeňme si, že panství Porta Coeli, značně zmenšené oproti původnímu stavu po zrušení kláštera, kupuje Friedrich v. V. od syna Wilhelma Mundyho – Jana ­– v únoru roku 1821 za 200.000 zlatých.

Kdo byl Wilhelm Mundy?

Třicetiletá válka (1618–1648) znamenala obrovskou katastrofu především pro tehdejší obyvatelstvo. Pražská defenestrace před začátkem třicetileté válkyV některých oblastech se snížil počet obyvatel následkem války a epidemií až na jednu třetinu. V následujících letech dochází k masové migraci obyvatelstva. Ze střední Evropy houfně odcházejí lidé protestantské víry. S nimi mizí i některá řemesla, dnes bychom moderním jazykem řekli technologie. Tento důsledek se později začal projevovat v hospodářské vyspělosti a převaze zemí s protestantským obyvatelstvem. I to bylo možná důvodem, proč Johann Leopold rytíř Köffiller, soukenický podnikatel v Brně shání pro své manufaktury soukenické tovaryše a mistry Tkadlena u kolovrátkuz celé Evropy. Pravděpodobně mu chybí znalost výroby jemných suken. A tak roku 1773 k němu přichází ze vzdáleného Monschau (tehdy Montjoie) soukenický tovaryš Wilhelm Mundy. Tento, na tehdejší dobu neobyčejně schopný muž, se v Köffillerově továrně brzy stává mistrem. Měšťanské právo v Brně získává roku 1776 a již roku 1780 se osamostatňuje a získává oprávnění k výrobě právě oněch jemných suken.

Roku 1786 mu císař Josef II. za roční nájem 2.000 zlatých pronajímá zrušený klášter cisterciáckých Domácí stav  na tkaní plátnařádových sester Porta coeli. Nastává raketový start právě jeho nově zrozené firmy a Wilhelm Mundy se během pár let stává jedním z nejvýznamnějších textilních podnikatelů v tehdejším císařství. Uvádí se, že jeho podniky na konci 18. století produkovaly celou čtvrtinu celkové textilní produkce města Brna. Wilhelm Mundy se stává jedním z nejbohatších na Moravě. Svým obratným vystupováním získává erární zakázky, v jeho brněnské manufaktuře jej poctil návštěvou prý samotný císař Josef II. Část výroby přenáší do kláštera Porta coeli, v Těšíně zakládá další svůj podnik. Roku 1797 vyrábí 5.000 ks pláten ročně. V samotném Předklášteří měl 46 stavů. Budova kláštera byla devastována výrobou, ale Mundy dokázal zaměstnat mnoho lidí Stav na tkaní 18. stoletíze širokého okolí. Ti, co nepracovali přímo na tkalcovských stavech, byli zainteresováni do chovu ovcí s produkcí vlny. Veškeré peníze vydělané stoupající produkcí vlněných přízí vkládá do pozemkového majetku. Roku 1800 kupuje za 277.000 zlatých panství Porta coeli a o dva roky později za 440.000 zlatých panství Veveří a Říčany.

Ale ambiciózní Wilhelm mířil ještě výš.

20. února 1789 žádá císaře o šlechtický titul svobodného pána. Byla doba, kdy šlechtický titul bylo možné si koupit a peněz měl Wilhelm dostatek. 20. dubna 1789 se stává Joseph Marie Jacquard's  - jeho stav s děrovaným pásem„svobodným pánem Vilémem Mundy“ a je mu udělen erb:

Zlato-modře čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém poli sedí do středu hledící černá orlice s iniciálou I.II.[losephus II.] na hrudi, ve druhém Erb svobodného pána Wilhelma von Mundya třetím poli stojí na zelené půdě do středu štítu obrácený beránek přirozené barvy. Na štítě stoji koruna svobodných pánů a na ní stoji tři korunované turnajské přilby. Na prostřední s černo-zlatými a modro-stříbrnými přikrývadly je orlice ze štítu, z pravé s černo-zlatými a z levé s modro-stříbrnými přikrývadly vyrůstá beránek.

V některých dosud publikovaných historických pramenech se uvádí, že byl Wilhelm Mundy dvakrát ženat.

Ale ženat byl dokonce třikrát!

1. sňatek Viléma Mundyho

Poprvé se ženil ve svých 24 letech, jak dokládají jednotlivé záznamy o jeho sňatcích.

Datum sňatku:  8. leden 1775

Oddáni: Mundy Jan Vilém, svobodný mládenec, dílovedoucí v továrně, příslušný do Monyoa v Holandsku a svobodná dívka  Jana, dcera zemřelého Kristiána Schultze ( Šulce), postilióna v Brně. Manželství bylo bezdětné.

Záznam o úmrtí Jany Mundyové, rozené Šulcové nebyl ve farnosti Brno - sv. Jakub ani nikde v okolí, nalezen. Dá se předpokládat, že byla pohřbena v rodinném hrobě u svých rodičů a její otec, vzhledem ke svému povolání postilióna, mohl pocházet odkudkoliv.

2. sňatek Viléma Mundyho:Tkalcovský stav – středověk

Datum sňatku:  24. květen 1789

Oddáni: Svobodný pán Wilhelm Mundy, vdovec, věk 38 let a Josefa Terezia, svobodná dcera barona Antona Vilibalda Forgatsche, výběrčího nápojové daně ve Vyškově, věk 19 let.

Jejich děti: Vilém Franz, nar. 17.2. 1790 Brno-Zábrdovice, Václav Jakub Josef, nar. 26.7. 1791 Brno-Zábrdovice, oba synové zemřeli jako děti (Vilém zemřel 26.1.1794 ve věku 4 roky na pravé neštovice v Obřanech, mladší Václav zemřel 6.2.1794 za 11 dnů po svém bratrovi ve věku 2 roky a 4 měsíce také na pravé neštovice v Brně-Obřanech 28) 

Úmrtí Josefy Forgáčové, 2. ženy Viléma Mundyho:

Datum úmrtí: 18. leden 1792

datum pohřbu: 20.1.1792

Místo úmrtí: Brno-Obřany 28

Jméno: Paní Josefa, baronka Mundy, rozená baronka Forgatsch

Věk: 22 let

Příčina úmrtí: Plicní tuberkulóza

Při čtení těchto suchých faktů se nelze ubránit jednomu dojmu. Přes veškeré úspěchy v podnikání a obrovskému majetku, který dokázal zprvu chudý soukenický tovaryš shromáždit, jeho osobní život a pokusy založit rodinu nebyly šťastné.

Protože baron Vilém Mundy ovdověl a zůstal sám se dvěma malými syny, velmi rychle se znovu oženil, tentokrát s 18 letou Franziskou. Dnes se dá jen velmi těžko odhadnout, nakolik ho v osobním životě mohla zasáhnout smrt jeho dvou mladých žen a malých synů. Jeho 3. dítě - Vilemína Františka se narodila pouhé 2 měsíce po úmrtí syna Václava. 

Tkalcovský stav 19. století3. sňatek Viléma Mundyho:

Datum sňatku: 11. únor 1793

Oddáni: Wilhelm, svobodný pán Mundy, soukenický fabrikant, vdovec, věk 42 let

a Franziska, svobodná dcera pana Ladislause Mikovinyi, penzionovaného hejtmana v Holíči (dnes Slovensko), věk 18 let.

Jejich děti: Wilhelmina Franziska, nar. 3.4.1794 Zábrdovice (Obřany), provdána 1813 v Předklášteří za Josefa Henricha - majitele panství Kunštát, zemřela 25.2.1820 na Kunštátě v pouhých 26 letech.

Johan Evang. Wilhelm, nar. 22.12.1796 Obřany, oženil se s Izabelou Kalnoky a měli 5 dětí narozených na hradě Veveří (Izabela, zemřela ihned, Bohuslav n. 1816, Jan n. 1820, Jindřich n.1821 a Jaromír n. 1822)

Zemřel ve Vídni a je pohřben v rodinné hrobce spolu s manželkou Izabelou, synem Janem a matkou Franziskou Mundy v Drnovicích, okres Vyškov.

Friedrich Wilhelm Franz, nar. 3.1.1804 Obřany

Záznam o úmrtí Franzisky Mundy nebyl nalezen. Kosterní pozůstatky z hrobu č. 6 se zbytky kování z rakve

Jsou dvě hrobky ve spodní řadě vůbec rodiny Mundyů?

Povíme si příště.

(Zdroje:

www.skolatextilu.cz, http://www.novanobilitas.eu/, wikipedia,

Bohumír Smutný, Brněnští podnikatelé a jejich podniky 1764-1948)